CitátyDalšíMagazín

Citáty z bible o lásce: 123 krásných citátů!

 1. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.
 2. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
 3. Láska nikdy nezanikne.
 4. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
 5. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
 6. Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte.
 7. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
 8. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku, kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.
 9. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
 10. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
 11. Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.
 12. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.
 13. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
 14. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
 15. Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
 16. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
 17. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.
 18. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
 19. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
 20. Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že za nás Kristus umřel, ještě když jsme byli hříšníci.
 21. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
 22. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
 23. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.
 24. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
 25. Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
  neslitovat se nad synem vlastního života?
  I kdyby některé zapomněly,
  já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
  tvé hradby mám před sebou stále.
 26. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
 27. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“ Ježíš mu řekl: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
 28. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
 29. Hospodina miluji; on slyší můj hlas,
  moje prosby, sklonil ke mně ucho.
  Po všechny své dny chci k němu volat.
 30. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.
 31. Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.
 32. Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
 33. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
 34. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 35. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
 36. Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím,
  najde život, spravedlnost a slávu.
 37. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
 38. Nenávist vyvolává sváry,
  kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.
 39. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
 40. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
 41. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
 42. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
 43. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
 44. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
 45. Ale jak je psáno:
  ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
  co ani člověku na mysl nepřišlo,
  připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
 46. Tvé milosrdenství je lepší než život,
  mé rty tě chválí zpěvem.
  Proto ti dobrořečím po celý život,
  v tvém jménu pozvedám dlaně.
 47. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
 48. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
 49. A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
 50. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 51. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
 52. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
 53. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
 54. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.
 55. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
 56. On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
 57. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
 58. Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání,
  neprotiv se jeho domlouvání.
  Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje,
  jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.
 59. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?
 60. Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“
  podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.
 61. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
 62. Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
 63. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.
 64. Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘
 65. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
 66. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
  protože jsem si tě zamiloval,
  dám za tebe mnohé lidi
  a národy za tvůj život.
 67. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
 68. Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
 69. Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování.
  Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!
 70. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
 71. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
 72. Neboť jeho hněv je na okamžik,
  jeho přízeň však na celý život.
  Večer se uhostí pláč,
  a ráno všechno plesá.
 73. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
 74. Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí,
  jeho slitování, jež nekončí.
  Obnovuje se každého rána,
  tvá věrnost je neskonalá.
 75. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
 76. Ne nás, Hospodine, ne nás,
  ale svoje jméno oslav
  pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
 77. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
 78. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
 79. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
 80. Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.
 81. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
 82. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
 83. Roztrhněte svá srdce, ne oděv,
  navraťte se k Hospodinu, svému Bohu,
  neboť je milostivý a plný slitování,
  shovívavý a nejvýš milosrdný.
  Jímá ho lítost nad každým zlem.
 84. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
 85. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
 86. Miluje spravedlnost a právo,
  Hospodinova milosrdenství je plná země.
 87. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
 88. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
 89. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá,
  až do mraků tvoje věrnost.
 90. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.
 91. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
 92. Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;
  ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
 93. Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
 94. Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.
 95. Ohlas mi zrána své milosrdenství,
  neboť doufám v tebe.
  Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,
  neboť k tobě pozvedám svou duši.
 96. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
 97. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
 98. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
 99. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus.
 100. Haleluja.
  Blaze muži, jenž se bojí Hospodina,
  jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
 101. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
 102. Nezmocnili se země svým mečem,
  vítězství jim nedobyla jejich paže,
  nýbrž tvá pravice, tvoje paže,
  a světlo tvé tváře,
  neboť jsi v nich našel zalíbení.
 103. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.
 104. O jedno jsem prosil Hospodina
  a jen o to budu usilovat:
  abych v domě Hospodinově směl bydlet
  po všechny dny, co živ budu,
  abych patřil na Hospodinovu vlídnost
  a zpytoval jeho vůli v chrámu.
 105. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.
 106. I kdyby ustoupily hory
  a pohnuly se pahorky,
  moje milosrdenství od tebe neodstoupí
  a smlouva mého pokoje se nepohne,
  praví Hospodin, tvůj slitovník.
 107. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
  Přivaž si je na hrdlo,
  napiš je na tabulku svého srdce.
  Tak najdeš milost a uznání
  v očích Božích i lidských.
 108. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.
 109. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
 110. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
 111. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.
 112. Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!
 113. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
 114. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému
  a v noci své písni být se mnou!
  Modlím se k Bohu života mého.
 115. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
 116. Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
 117. Polož si mě na srdce jako pečeť,
  jako pečeť na své rámě.
 118. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.
 119. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
 120. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!
  Vždyť silná jako smrt je láska,
  neúprosná jako hrob žárlivost lásky.
  Žár její – žár ohně,
  plamen Hospodinův.
 121. Jako se nad syny slitovává otec,
  slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
 122. Rozjasni tvář nad svým služebníkem,
  ve svém milosrdenství mě zachraň.
 123. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

Další citáty:

Budeš dostávat obsahové novinky ze světa fitness a zdravé stravy.

Pro přihlášení k odběru vyplň následující údaje

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Nenechte si ujít naše články!

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.