DalšíMagazínZdraví

Turnerův syndrom: projevy, příznaky, léčba a diagnostika

Vítejte na našem blogu, kde se dnes zaměříme na Turnerův syndrom → genetickou poruchu, která ovlivňuje vývoj. Turnerův syndrom je zřídka se vyskytující stav, který je způsoben nepřítomností nebo úplnou nebo částečnou ztrátou jednoho chromozomu X. Tato genetická odchylka přináší s sebou celou řadu potenciálních důsledků a zdravotních problémů. V dnešním článku se budeme podrobně zabývat příčinami Turnerova syndromu, příznaky, které s ním souvisí, a způsoby, jak se provádí jeho diagnostika. Připravte se na zajímavý a informačně nabitý výlet do světa Turnerova syndromu!

Turnerův syndrom: projevy, příznaky, léčba a diagnostika

Co je turnerův syndrom?

Turnerův syndrom je genetická porucha, která ovlivňuje vývoj žen. Tato vzácná porucha je způsobena nepřítomností nebo úplnou nebo částečnou ztrátou jednoho chromozomu X. V důsledku toho Turnerův syndrom přináší různé zdravotní problémy a fyziologické výzvy.

Je důležité pochopit, co je to Turnerův syndrom, jaké jsou jeho příčiny a jaké příznaky mohou signalizovat jeho přítomnost.

Turnerův syndrom je pojmenován po doktoru Henrym Turnerovi, který popsal tuto poruchu v roce 1938. Je známo, že Turnerův syndrom postihuje jednu až dvě z každých 2 500 žen narozených. Příčinou této genetické poruchy je buď úplná absence jednoho chromozomu X (monosomie X), nebo chromozom X s vážnými strukturálními abnormitami.

Tato genetická odchylka může být důsledkem náhodných chromozomálních změn při vývoji jedince, ačkoli přesná příčina Turnerova syndromu zůstává stále neznámá.

To nejdůležitější, co potřebujete vědět o Turnerovu syndromu:

Pokud chtete vědět, hlavní informace, týkající se turnerova syndromu, shrnuli jsme vám je do několika bodů:

Definice: Turnerův syndrom je genetická porucha způsobená chybou v chromozomálním počtu u žen. Typicky je postižen pouze jeden pohlavní chromozom, což vede k různým fyziologickým a vývojovým problémům.
Příznaky: Mezi hlavní příznaky Turnerova syndromu patří zkrácená postava, nedostatek sekundárních pohlavních znaků, poruchy reprodukčního systému, renální anomálie, srdeční vady a problémy s učením a sociálním vývojem.
Diagnostika: Turnerův syndrom může být diagnostikován na základě klinických příznaků, genetických testů a vyšetřeních, jako je ultrazvukové vyšetření pohlavních orgánů a srdečních struktur.
Možnosti léčby: Léčba Turnerova syndromu je multidisciplinární a zahrnuje hormonální substituční terapii, růstovou hormonální terapii, podporu psychosociálního vývoje a léčbu komorbidit, jako jsou srdeční vady nebo renální problémy.
Prognóza a péče: S adekvátní léčbou a péčí mohou ženy s Turnerovým syndromem vést plnohodnotný a kvalitní život. Pravidelné návštěvy u specialistů, monitorování zdravotního stavu a podpora vzdělání a psychosociálního vývoje jsou klíčové.
Důležnost povědomí: Zvýšení povědomí o Turnerově syndromu je klíčové pro rychlou diagnózu, poskytování přiměřené péče a eliminaci stigma spojeného s touto poruchou.
BrainMarket: recenze a zkušenosti

Příčiny turnerova syndromu

Příčiny Turnerova syndromu spočívají v genetických anomáliích, které ovlivňují chromozom X. Turnerův syndrom vzniká buď úplnou nepřítomností jednoho chromozomu X v buňkách (monosomie X), nebo chromozomem X s vážnými strukturálními abnormitami.

Přesné důvody, proč se tyto genetické změny vyskytují, nejsou plně známy.

Jaké jsou hlavní příčiny syndromu?

 1. Monosomie X: Jednou z hlavních příčin Turnerova syndromu je monosomie X, což znamená úplnou nepřítomnost jednoho chromozomu X. V normální situaci by měly ženy mít dva chromozomy X, ale u jedinců s Turnerovým syndromem je jedno z těchto chromozomů chybějící. Tento nedostatek chromozomu X vzniká buď během vývoje vajíčka nebo spermií.
 2. Strukturální abnormality chromozomu X: Další příčinou Turnerova syndromu mohou být vážné strukturální abnormality chromozomu X. Tyto změny mohou ovlivnit genetickou informaci v chromozomu X a mít negativní dopad na vývoj jedince.
 3. Mozaicismus: Mozaicistický Turnerův syndrom je forma, kdy chybějící nebo abnormální chromozom X není přítomen ve všech buňkách těla. Může se jednat o kombinaci buněk s normálním chromozomem X a buněk s chromozomem X s odchylkami. Tento jev může vysvětlit různou závažnost a rozmanitost příznaků u jedinců s Turnerovým syndromem.

Je důležité si uvědomit, že Turnerův syndrom není způsoben žádnými faktory nebo chybami ze strany rodičů. Jedná se o genetickou anomálii, která se vyskytuje náhodně a je zodpovědná za vývojové výzvy a zdravotní problémy u postižených jedinců. Pochopení příčin Turnerova syndromu je důležité pro lepší diagnostiku, péči a podporu těch, kteří žijí s touto vzácnou genetickou poruchou.

Ketomix: recenze, zkušenosti a slevový kod

Příznaky a projevy Turnerova syndromu

Mezi hlavní příznaky a projevy syndromu patří:

 1. Nízká výška: Jedním z nejcharakterističtějších příznaků Turnerova syndromu je významně snížená výška. Postižení jedinci obvykle zaostávají ve výškovém růstu a mohou být menší než jejich vrstevnice.
 2. Poruchy reprodukčního systému: Turnerův syndrom ovlivňuje vývoj reprodukčního systému. Postižené jedince často trpí zpožděným nebo nepřítomným puberty. Vaječníky mohou být nedostatečně vyvinuté, což může vést k nedostatečné produkci pohlavních hormonů. Některé ženy s Turnerovým syndromem mohou mít také obtíže s menstruací nebo mít sníženou plodnost.
 3. Odchylky ve fyzickém vzhledu: Turnerův syndrom může způsobit různé odchylky ve fyzickém vzhledu. Mezi ně patří široký krční lem , široký hrudník, široké a rozestouplé bradavky, nízko posazené uši, otoky rukou a nohou.
 4. Zdravotní problémy: Postižení jedinci s Turnerovým syndromem mohou mít vyšší riziko vývoje různých zdravotních problémů. Patří sem srdeční vady, vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, poruchy štítné žlázy, sluchové obtíže a osteoporóza (řídnutí kostí).
 5. Kognitivní a emoční aspekty: Některé ženy s Turnerovým syndromem mohou mít obtíže s učením a zvládáním určitých kognitivních dovedností. Může také docházet k emočním obtížím, jako je úzkost, nízká sebeúcta nebo problémy s sociální interakcí.

Je důležité si uvědomit, že příznaky a jejich závažnost se mohou lišit mezi jednotlivými postiženými jedinci. Diagnóza Turnerova syndromu by měla být stanovena odborným lékařem na základě důkladného vyšetření a testů.

Diagnostika Turnerova syndromu

Správná diagnostika Turnerova syndromu je nezbytná pro poskytování odpovídající lékařské péče a podpory postiženým jedincům.

Zde je přehled nejdůležitějších kroků a metod při diagnostice Turnerova syndromu:

 1. Důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření: Lékaři začínají diagnostický proces získáním důkladné anamnézy, která zahrnuje podrobné informace o vývoji a zdravotním stavu jedince. Fyzikální vyšetření může odhalit charakteristické fyzické příznaky Turnerova syndromu, jako je krátký vzrůst, odchylky ve vzhledu a eventuální zdravotní problémy.
 2. Karyotypové testování: Karyotypový test je klíčovou součástí diagnostiky Turnerova syndromu. Tento test umožňuje zobrazit a analyzovat chromozomy jedince. U Turnerova syndromu se obvykle projevuje chybějící nebo abnormální chromozom X. Karyotypové testování umožňuje identifikovat tuto genetickou odchylku a potvrdit diagnózu.
 3. Genetické testování: Dalším důležitým prvkem diagnostiky Turnerova syndromu může být genetické testování. Tento test se zaměřuje na identifikaci specifických genetických mutací nebo abnormalit spojených s Turnerovým syndromem. Genetické testování může pomoci lékařům potvrdit diagnózu a poskytnout další informace o genetickém profilu jedince.
 4. Doprovodné testy a vyšetření: Během diagnostického procesu mohou být provedeny různé doprovodné testy a vyšetření. To může zahrnovat ultrazvukové vyšetření pohlavních orgánů, hodnocení srdečních funkcí, testy štítné žlázy a další specializované vyšetření, které mohou pomoci odhalit přítomnost případných komplikací nebo zdravotních problémů souvisejících s Turnerovým syndromem.

Diagnostika Turnerova syndromu vyžaduje spolupráci mezi lékařem, genetikem a dalšími odborníky. Je důležité, aby byla diagnóza stanovena co nejdříve, aby bylo možné poskytnout příslušnou podporu a lékařskou péči. Získání správné diagnózy může také umožnit postiženým jedincům a jejich rodinám lépe porozumět Turnerovu syndromu a přijmout nezbytná opatření pro zvládání této genetické poruchy.

Může být Turnerův syndrom dědičný?

Turnerův syndrom není obvykle dědičný v tradičním slova smyslu, protože většina případů není způsobena předáním mutovaného genu od rodičů na potomky.

Je to genetická porucha, která se obvykle vyskytuje náhodně a vzniká během vývoje vajíčka nebo spermií.

Existuje však vzácná forma Turnerova syndromu nazývaná “mozaicismus”, která může být zděděna. U tohoto typu syndromu je chromozomová mutace přítomna pouze ve vybraných buňkách těla jedince, zatímco ostatní buňky mají normální chromozomální složení.

V těchto případech může být mutace přenášena z postižené matky na její potomky.

Dědičnost Turnerova syndromu je složitá a závisí na konkrétních genetických mutacích a chromozomálních abnormalitách, které jsou přítomny u jedince.

Pokud máte Turnerův syndrom a plánujete mít děti, je vhodné konzultovat tuto situaci s genetikem nebo odborným lékařem, kteří vám poskytnou přesnější informace o možném dědičném riziku a možnostech reprodukčního plánování.

Může být turnerův syndrom dědičný?

Jaké další informace jsou důležité zmínit o syndromu?

Nejčastějším příznakem Turnerova syndromu je značná nízká výška. Postižené jedince často trpí zpožděným růstem a nedostatečným vývojem kostí a tkání.

Další charakteristické znaky zahrnují otoky na končetinách, široký krční výřez, případně drobný růst prstů a nehtů. Některé ženy s Turnerovým syndromem také projevují odchylky ve vývoji reprodukčního systému, což může vést k nepravidelné menstruaci nebo její úplné nepřítomnosti.

V některých případech mohou být postiženy i vnitřní orgány, jako jsou ledviny, srdce nebo štítná žláza.

Diagnostika Turnerova syndromu je založena na klinických příznacích, které mohou vést lékaře k podezření na tuto genetickou poruchu. Důležitým nástrojem v diagnostice je laboratorní test, který zkoumá strukturu chromozomů v buňkách. Analýza karyotypu může odhalit chromozomální abnormality spojené s Turnerovým syndromem, jako je například nepřítomnost jednoho chromozomu X.

Po stanovení diagnózy může následovat komplexní zdravotní a genetické vyšetření. Časná intervence a odborná péče jsou klíčové pro zajištění optimálního zdravotního a emocionálního rozvoje postiženého jedince.

Léčba Turnerova syndromu je zaměřena na řešení specifických problémů, jako je růstová retardace, hormonální nerovnováha nebo srdeční vady.

Hormonální substituční terapie, jako je podávání estrogenu, může být použita ke stimulaci růstu a vývoje sekundárních pohlavních charakteristik.

Turnerův syndrom představuje životní výzvu pro postižené jedince, ale díky včasné diagnostice a péči mohou vést plnohodnotný a zdravý život.

Je důležité zvyšovat povědomí o této genetické poruše a poskytovat podporu a informace rodinám a jedincům postiženým Turnerovým syndromem.

Doktorka si povídá o turnerovu syndromu s pacientkou

Může se objevit u mužů?

U mužů se může vyskytnout varianta Turnerova syndromu nazývaná “Turnerova mozaika“. V tomto případě jsou buňky těla jedince smíšeného složení, některé mají normální chromozomální sestavu a jiné mají chromozomální abnormality, jako je chybějící nebo abnormální chromozom X.

Tento stav je vzácný a může se projevovat různými způsoby.

I když je Turnerův syndrom obvykle spojen se ženami, je důležité si uvědomit, že výskyt může být vzácný a může se lišit mezi jedinci.

V případě podezření na Turnerův syndrom u muže je nejlepší konzultovat situaci s odborným lékařem nebo genetikem, kteří mohou provést vhodná vyšetření a poskytnout přesnou diagnózu a podporu.

Blendea: recenze, zkušenosti a slevový kod

Slyšeli jste už o Turnerově mozaice?

Turnerova mozaika je vzácná varianta Turnerova syndromu, která se vyskytuje u některých jedinců. V tomto případě jsou buňky těla jedince smíšeného složení, některé mají normální chromozomální sestavu a jiné mají chromozomální abnormality, jako je chybějící nebo abnormální chromozom X.

U Turnerovy mozaiky jsou některé buňky těla postiženy chromozomálními abnormalitami, zatímco jiné mají normální chromozomální složení. Tato mozaika může sekvencovat nebo kombinovat buňky s normálním chromozomálním vzorcem a buňky s anomáliemi chromozomu X.

Výsledkem je, že jedinec má směs buněk s různými chromozomálními vlastnostmi.

Turnerova mozaika může se projevovat různými způsoby a závažností příznaků se může lišit mezi jednotlivými jedinci. Někteří lidé s Turnerovou mozaikou mohou mít mírnější formu syndromu, zatímco u jiných se mohou vyskytovat typické příznaky Turnerova syndromu, jako je nízká výška, odchylky ve fyzickém vzhledu a problémy s reprodukčním systémem.

Diagnostika Turnerovy mozaiky obvykle zahrnuje karyotypové testování, které umožňuje identifikovat chromozomální abnormálnosti v různých typech buněk. Identifikace mozaiky je důležitá pro poskytnutí odpovídající péče a podpory postiženým jedincům.

Je důležité si uvědomit, že Turnerova mozaika je vzácná varianta Turnerova syndromu a vyžaduje odbornou diagnózu a péči od lékaře nebo genetika.

Doktorka vysvětluje léčbu turnerova syndromu pacientce

Existuje léčba?

 1. Hormonální substituční terapie: Jedním z hlavních léčebných přístupů u Turnerova syndromu je hormonální substituční terapie (HRT). Ženy s Turnerovým syndromem často trpí nedostatečnou produkci estrogenu, což může mít vliv na jejich růst, vývoj pohlavních orgánů a reprodukční schopnosti. HRT se zaměřuje na poskytování estrogenů a dalších hormonů, které jsou důležité pro správný fyziologický vývoj a udržování zdraví.
 2. Růstová hormonová terapie: Mnoho žen s Turnerovým syndromem má nízký vzrůst, který je často způsoben nedostatečnou produkcí růstového hormonu. Růstová hormonová terapie (GHT) se používá k podpoře růstu a dosažení optimální výšky. Tato terapie může být zahájena v raném dětství a pokračovat až do adolescence.
 3. Léčba srdečních a renálních problémů: Turnerův syndrom může být spojen s různými srdečními a renálními problémy, jako jsou srdeční vady a selhání ledvin. V případě potřeby se provádí specializovaná léčba, která zahrnuje sledování a řízení těchto stavů. Pravidelné lékařské kontroly a spolupráce s odborníky jsou zásadní.
 4. Reprodukční podpora: Ženy s Turnerovým syndromem často čelí problémům s reprodukční funkcí. Lékaři mohou poskytnout podporu a poradenství ohledně možností reprodukčního plánování, asistované reprodukce a dalších metod, které mohou pomoci při dosažení těhotenství a porodu zdravého dítěte.
 5. Psychosociální podpora: Turnerův syndrom může mít vliv na psychické a sociální blaho jedince. Poskytování psychosociální podpory prostřednictvím psychologů, terapeutů a podpůrných skupin může pomoci v zvládání emocionálních výzev a podpoře sebevědomí a celkové kvality života.

Léčba Turnerova syndromu je individualizovaná a závisí na konkrétních potřebách a symptomech každého jedince. Multidisciplinární přístup, který zahrnuje endokrinology, genetiky, kardiology, nefrology, psychologické odborníky a další, je nezbytný pro poskytování komplexní péče a dosažení nejlepších výsledků.

Existuje prevence?

Jedná se o chromozomální abnormalitu, která se vyskytuje již v embryonálním stadiu vývoje. Přesto existují některá obecná doporučení a možnosti, které mohou přispět k celkovému zdraví žen a pomoci minimalizovat určité rizika spojená s Turnerovým syndromem:

 1. Pravidelné lékařské prohlídky: Pravidelné návštěvy u lékaře mohou přispět k včasnému odhalení případných zdravotních problémů a abnormalit. Je důležité podstupovat preventivní prohlídky a screeningové testy, které mohou identifikovat potenciální komplikace související s Turnerovým syndromem.
 2. Zdravý životní styl: Dodržování zdravého životního stylu může přispět k celkovému zdraví a pohodlí. To zahrnuje vyváženou stravu, pravidelnou fyzickou aktivitu a dostatečný spánek. Správná výživa a aktivní životní styl mohou podpořit zdravý růst a vývoj.
 3. Psychoemocionální podpora: Poskytování podpory pro emocionální a psychické blaho je důležité pro jedince s Turnerovým syndromem. Rodinná podpora, poradenství a případně terapie mohou pomoci zvládat emoční výzvy a posílit sebevědomí.
 4. Reprodukční plánování: Vzhledem k tomu, že Turnerův syndrom může ovlivnit reprodukční schopnosti žen, je důležité zvážit možnosti reprodukčního plánování a konzultovat s odborníkem ohledně vhodných postupů, jako je asistovaná reprodukce nebo uchování vajíček.

Jaká je průměrná délka života s Turnerovým syndromem?

Délka života žen s Turnerovým syndromem se obecně zlepšuje díky pokrokům v lékařství a dostupnosti specializované péče.

Přesné statistiky o délce života jsou však omezené a mohou se lišit v závislosti na různých faktorech, jako je správné léčení, sledování zdravotního stavu a přítomnost dalších zdravotních problémů.

V minulosti se očekávaná délka života žen s Turnerovým syndromem uváděla jako snížená, zejména kvůli riziku srdečních onemocnění a dalším zdravotním komplikacím spojeným s touto poruchou.

Nicméně, díky pokroku v medicíně, přesnější diagnostice a multidisciplinární péči, ženy s Turnerovým syndromem mají dnes obvykle delší a plnohodnotný život.

Je důležité poznamenat, že každý případ Turnerova syndromu je individuální a může se lišit v závažnosti a projevu příznaků.

Délka života může být ovlivněna dalšími faktory, jako jsou přítomnost srdečních vad, renálních problémů nebo dalších zdravotních komplikací.

Pravidelná lékařská sledování, dodržování léčebných postupů a zdravý životní styl mohou přispět k optimalizaci zdraví a délky života u jedinců s Turnerovým syndromem.

Pokud máte Turnerův syndrom nebo se zajímáte o tento téma, je důležité diskutovat o vašem individuálním zdravotním stavu s odborníkem, který může poskytnout konkrétní informace a doporučení v souladu s vašimi potřebami a situací.

Vzácná varianta zvaná Turnerova mozaika

Turnerova mozaika, známá také jako mozaicismus Turnerova syndromu, je vzácná varianta Turnerova syndromu. Turnerův syndrom je genetická porucha, která vzniká v důsledku chybějícího nebo nepřítomného druhého pohlavního chromozomu (X chromozomu) u žen.

U běžné formy Turnerova syndromu jsou všechny buňky těla postižené touto genetickou anomálií.

Na druhou stranu u jedinců s Turnerovou mozaikou dochází k mosaicismu, což znamená, že některé buňky těla obsahují chybějící nebo nepřítomný druhý X chromozom, zatímco jiné buňky mají normální chromozomální složení (46,XX). To znamená, že v těle existuje směs buněk s různými chromozomálními sadami.

Přítomnost turnerové mozaiky může mít různé důsledky a projevy v závislosti na procentuálním zastoupení buněk s chybějícím nebo nepřítomným X chromozomem.

Pokud je podíl postižených buněk relativně malý, může se projevovat mírnějšími příznaky nebo může být diagnostikována až v dospělosti.

Na druhou stranu, pokud je podíl postižených buněk vyšší, mohou se projevit typické příznaky Turnerova syndromu, jako je zpožděný růst, zkrácený vzrůst, problémy s reprodukčním systémem a další.

Diagnóza Turnerovy mozaiky se provádí pomocí karyotypové analýzy, která zkoumá chromozomální složení buněk. Tato varianta Turnerova syndromu je poměrně vzácná a může představovat diagnostickou výzvu kvůli variabilitě a různým procentuálním zastoupením buněk s chromozomální anomálií.

Doktorka vysvětluje turnerovu mozaiku pacientce
Allstar CBD konopný olej: recenze a zkušenosti

Co je karyotyp?

Karyotyp je vizuální reprezentace chromozomů v buněčném jádře jedince. Jedná se o uspořádaný soubor chromozomů, který je charakteristický pro konkrétní druh, pohlaví a jedinec. Karyotyp obsahuje informace o počtu a struktuře chromozomů a je získán pomocí cytogenetické analýzy.

Během cytogenetické analýzy jsou buňky získány buď ze vzorku krve, kostní dřeně, plodové vody nebo jiných tkání. Poté jsou buňky stimulovány k delšímu dělení v laboratorních podmínkách.

V době aktivního dělení buněk, nazývaného mitóza, jsou chromozomy nejlépe viditelné a mohou být analyzovány.

Po získání buněk je chromozomální materiál barven specifickými barvivy, která umožňují rozlišit jednotlivé chromozomy a jejich strukturu. Poté jsou chromozomy analyzovány pod mikroskopem a zaznamenány do karyotypu.

 Karyotyp je prezentován ve formě řady páru chromozomů, kde každý pár obsahuje dvě kopie chromozomů, jednu od otce a druhou od matky.

U člověka je běžný karyotyp označován jako 46, XY u mužů (46 chromozomů, včetně dvou pohlavních chromozomů X a Y) a 46, XX u žen (46 chromozomů, včetně dvou pohlavních chromozomů X).

Avšak u jedinců s chromozomálními poruchami, jako je Turnerův syndrom, mohou být zaznamenány odchylky v karyotypu, jako je například 45, X u žen s Turnerovým syndromem, což znamená chybějící druhý X chromozom.

Jaké jsou další vzácné syndromy, o kterých možná nevíte?

Existuje mnoho různých syndromů a genetických poruch, které postihují jednotlivce po celém světě.

Některé z těchto poruch jsou dobře známé a časté, zatímco jiné jsou vzácnější a mohou být méně známé veřejnosti.

Mezi vzácné syndromy patří například Klinefelterův syndrom a Edwardsův syndrom.

Tyto poruchy mají významný vliv na jednotlivce a vyžadují zvláštní péči a porozumění. V tomto článku se podíváme blíže na tyto dva vzácné syndromy:

Klinefelterův syndrom:

Klinefelterův syndrom je chromozomální porucha, která postihuje muže. Obvykle se projevuje přítomností dalšího X chromozomu, čímž vzniká chromozomální sada 47, XXY, namísto běžného 46, XY karyotypu.

Tento dodatečný chromozom může ovlivnit fyzický vývoj a reprodukční schopnosti postiženého jedince.

Mezi příznaky Klinefelterova syndromu patří zpožděný nebo odlišný sexuální vývoj, nedostatek plodnosti, zvýšené riziko hormonálních nerovnováh a další zdravotní problémy.

Může se také objevit zvětšení prsou (gynekomastie), snížená svalová hmotnost, vyšší riziko metabolických onemocnění a vliv na psychosociální vývoj. Včasná diagnóza a vhodná léčba mohou pomoci minimalizovat příznaky a zlepšit celkovou kvalitu života jedince s Klinefelterovým syndromem.

Holčička trpí Klinefelterovym syndromem

Edwardsův syndrom:

Edwardsův syndrom, známý také jako trizomie 18, je další vzácný genetický syndrom. Tento syndrom je způsoben přítomností dodatečného chromozomu 18 ve všech nebo některých buňkách těla.

Ovlivňuje mnoho orgánů a systémů těla a může mít vážné důsledky na zdraví a vývoj postižených jedinců.

Příznaky Edwardsova syndromu mohou zahrnovat fyzické abnormality, jako jsou srdeční vady, deformity končetin, nízko nasazené uši, charakteristické tváře, problémy s růstem a vývojem a další komplikace.

Edwardsova syndrom je často spojena s intelektuálním postižením a mnoho dětí s tímto syndromem vyžaduje specializovanou péči a podporu.

Turnerův syndrom fotografie:

turnerův syndrom fotografie
Turnerův syndrom příznaky
Turnerův syndrom léčba

Budeš dostávat obsahové novinky ze světa fitness a zdravé stravy.

Pro přihlášení k odběru vyplň následující údaje

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Nenechte si ujít naše články!

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.